a

HALLO

Hoe kunnen wij u van dienst zijn?

Talk to us!

Tel. 06-42932899

info@rocketyoga.nl

Come see us!

Rosendaalsestraat 361-b

6824CK Arnhem

Algemene voorwaarden

 

Artikel 1. Toepasselijkheid
1.1 Door ondertekening van het inschrijfformulier of door u zich aan te melden op onze website gaat u akkoord met deze voorwaarden.
1.2 Van deze voorwaarden kan alleen schriftelijk worden afgeweken. In dat geval blijven alle overige bepalingen van deze voorwaarden van kracht.
1.3 De wederpartij van Rocket Yoga Arnhem is de cursist. Een cursist is ieder natuurlijk persoon wie zich deelneemt aan een door Rocket Yoga Arnhem verzorgde workshop, les, cursus of een andere evenementen.

Artikel 2. Toepasselijk recht en bevoegde rechter
2.1 Op deze Voorwaarden en alle rechten, verplichtingen, aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten waarop deze Voorwaarden van toepassing zijn, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.
2.2 Alle geschillen tussen partijen worden uitsluitend voorgelegd aan de daartoe bevoegde rechter in Nederland.

Artikel 3.  Aansprakelijkheid & Risico
3.1 Het deelnemen aan alle lessen, workshops, cursussen of andere evenementen is geheel voor eigen risico.
3.2 Rocket Yoga Arnhem kan niet aansprakelijk worden gesteld voor mogelijke blessures, ongevallen of schade die al dan niet direct of indirect in verband gebracht kunnen worden met deelname aan de yoga.
3.3 Elke cursist is verplicht lichamelijke klachten, blessures, zwangerschap en/of condities bij aanvang van de les te melden aan de docent.
3.4 Rocket Yoga Arnhem is niet aansprakelijkheid voor schade aan of vermissing van (persoonlijke) eigendommen van cursist.
3.5 Cursist vrijwaart Rocket Yoga Arnhem voor aanspraken van derden. Cursist zal personeelsleden van Rocket Yoga Arnhem, door Rocket Yoga Arnhem ingeschakelde derden en personeelsleden van deze derden nimmer aansprakelijk kunnen stellen.

Artikel 4. Leskaarten
4.1 Aan het einde van de periode waarvoor een leskaart geldt, komen de overgebleven lessen te vervallen.
4.2 Een leskaart is strikt persoonlijk voor ieder natuurlijk persoon.
4.3 Een leskaart mag alleen overgedragen worden aan iemand anders na goedkeuring van Rocket Yoga Arnhem. Overdragen dient uitsluitend schriftelijk of per e-mail aan info@rocketyoga.nl te worden doorgegeven.

Artikel 5. Abonnementen
5.1 Abonnementen worden voor onbepaalde tijd voortgezet met een minimale afname van 3 maanden.
5.2 Opzegging of wijziging van abonnement dient uitsluitend schriftelijk of per e-mail aan info@rocketyoga.nl onder het kenmerk “opzegging” of “wijziging abonnement” te geschieden. Rocket Yoga Arnhem is niet verantwoordelijk voor ontvangst van de opzegging.
5.3 Tussentijds beëindigen van een abonnement is alleen mogelijk op medische gronden met een medische verklaring.
5.4 Opzeggingen voor abonnementen die binnenkomen voor de 5e van de maand worden beëindigd per de 1e van de komende maand.

Artikel 6. Tijdelijke pauze
6.1 Bij eventuele blessures is het mogelijk om een leskaart of abonnement tijdelijk op pauze te zetten door een e-mail te sturen naar info@rocketyoga.nl.
6.2 Reactiveren/terug instromen, kan op elk gewenst moment door een e-mail te sturen naar info@rocketyoga.nl.
6.3 Bij twijfel van een opgegeven blessure en zonder eventuele overlegging van een doktersverklaring behoudt Rocket Yoga Arnhem het recht om de aanvraag te wijzigen of te weigeren.

Artikel 7. Kosten
7.1 De prijzen zijn in euro’s en inclusief omzetbelasting, tenzij anders vermeld.
7.2 Rocket Yoga Arnhem heeft het recht om de prijzen van het lesgeld te wijzigen. Een prijswijziging wordt door Rocket Yoga Arnhem één maand voorafgaand aan haar cursisten meegedeeld. De cursist heeft het recht om de overeenkomst binnen vier (4) weken na bekendmaking te ontbinden.

Artikel 8. Automatisch betalingen
8.1 Met ondertekening van het machtigingsformulier geeft de cursist toestemming voor automatische incasso van het lesgeld.
8.2 Automatische incasso betalingen worden van rond de 28e van de lopende maand geïncasseerd voor de komende maand. Hiermee wordt het lesgeld vooruit betaald.
8.3 Wanneer een cursist begint op een dag anders dan de 1e van een maand, wordt het bedrag voor de eerst maand herberekend.
8.4 Wanneer een incasso niet kan worden uitgevoerd ontvangt de cursist een digitale/schriftelijke herinnering. Vervolgens wordt er rond de 15e van de volgende maand opnieuw geïncasseerd.
8.5 Wanneer het lesgeld voor de tweede keer niet kan worden geïncasseerd ontvangt de cursist een schriftelijke aanmaning en wordt € 10,00 administratiekosten in rekening gebracht. De cursist krijgt dan 5 dagen de gelegenheid om alsnog het openstaande bedrag inclusief de administratiekosten te voldoen.

Artikel 9. Lesrooster
9.1 Het huidige lesrooster is te vinden op de website: www.rocketyoga.nl/lesrooster.
9.2 Rocket Yoga Arnhem behoudt zich het recht om lestijden te wijzigen en bij overmacht (vanwege ziekte of onvoorziene omstandigheden) een les te laten vervallen.
9.3 Rocket Yoga Arnhem behoudt zich het recht om een les te laten vervallen bij twee of minder aanmeldingen.
9.4 Op de website www.rocketyoga.nl staat aangegeven welke lessen vervallen in verband met vakantie en feestdagen. De les tarieven zijn gebaseerd op het jaarlijks aantal geplande lessen, hier zijn de geplande vakantieweken al vanaf gehaald.
9.5 Wijzigingen in het lesrooster geven geen recht op teruggave van reeds betaalde leskaarten of verlenging hiervan.

Artikel 10. Workshops en cursussen
10.1 Een cursist mag uitsluitend aan een workshop of cursus deelnemen, als vooraf het lesgeld is voldaan.
10.2 Rocket Yoga Arnhem behoudt zich het recht voor om ten aanzien van workshops en cursussen organisatorische en inhoudelijke wijzigingen aan te brengen.
10.3 Rocket Yoga Arnhem behoudt zich het recht om de tijden te wijzigen en bij overmacht (vanwege ziekte of onvoorziene omstandigheden) een workshop of cursus te laten vervallen. Het betaalde bedrag voor de workshop wordt teruggestort aan de cursist.

Artikel 11. Annuleringsvoorwaarden
11.1 Bij afmelding tot twee (2) uur voor een les worden er geen kosten in rekening gebracht.
11.2 Bij afmelding binnen twee uur voor een les wordt het gehele bedrag van het lesgeld in rekening gebracht.
11.3 Bij afmelding tot één dag voor een privé les worden er geen kosten in rekening gebracht.
11.4 Bij afmelding binnen één dag voor een privé les wordt het gehele bedrag van de les kosten in rekening gebracht.
11.5 Bij afmelding tot één week voor een workshop worden er geen kosten in rekening gebracht.
11.6 Bij afmelding binnen 7 dagen voor een workshop wordt het gehele bedrag van de workshop in rekening gebracht.

Artikel 12. Persoonsgegevens
12.1 Rocket Yoga Arnhem verzamelt persoonsgegevens voor het bijhouden van contactgegevens, voor het uitvoeren van betalingsopdrachten en voor de administratie. Deze worden strikt persoonlijk behandeld en zijn conform de Wet Bescherming Persoonsgegevens en de Algemene Verordening Gegevensverwerking (AVG).
12.2 De cursist dient wijzigingen in zijn naam, postadres, e-mailadres, bankrekeningnummer of telefoonnummer direct aan Rocket Yoga Arnhem mede te delen.
12.3 Bij inschrijving wordt het ingevulde e-mail adres op het inschrijfformulier toegevoegd aan ons mailinglijst bestand en ontvangt de cursist regelmatig een nieuwsbrief over Rocket Yoga Arnhem, haar lessen, evenementen, aanbiedingen en andere yoga gerelateerde diensten via de mail. Eventueel periodieke mails met wijzigingen of extra yoga gerelateerde informatie worden verstuurd.
12.4 Uitschrijving van onze nieuwsberichten en mailinglijst is mogelijk via info@rocketyoga.nl.  De cursist gaat er dan mee akkoord dat hij/zij eventuele wijzigingen en activiteiten niet automatisch meer zal ontvangen.